Menu

 

Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městys Chodová Planá
Městys Chodová Planá vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pohraniční stráže 129
34813 Chodová Planá
podatelna : 374798464
Fax: 374798464
E-mail: mestys@chodovaplana.cz
WWW: www.chodovaplana.cz/
ID Datové schránky: sefb3dc
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Pohraniční stráže 129
  34813 Chodová Planá
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Pohraniční stráže 129
  34813 Chodová Planá
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:30 – 17:00
  středa8:00 – 11:3012:30 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  podatelna : 374798464
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

  Pohraniční stráže 129

  348 13  Chodová Planá

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: sefb3dc
Komerční banka Tachov: 43-3622460267/0100 (Komerční banka, a.s.)
00259861
DIČ: CZ00259861

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Úřad městyse Chodová Planá
  Pohraniční stráže 129
  34813 Chodová Planá
 • e-mailem: mestys@chodovaplana.cz
 • elektronickým podáním: mestys@chodovaplana.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 374798464

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
     
středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
     

 

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  vždy v platném znění

  • 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
  • 491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
  • 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
  • 133/2000 Sb. Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
  • 500/2004 Sb. Zákon správní řád
  • 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník
  • 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
  • 565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
  • 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • 251/2016 Sb. Zákon o některých přestupcích
  • 420/2004 Sb. Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
  • 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
  • 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu
  • 198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
  • 82/1998 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
  • 352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
  • 84/1990 Sb. Zákon o právu shromažďovacím
  • 22/2004 Sb. Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
  • 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • 259/2012 Sb. Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
  • 266/2010 Sb. Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí
  • 645/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • 132/2006 Sb. Zákon o kronikách obcí
  • Platné obecně závazné vyhlášky
  • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Městys Chodová Planá vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   

  zde k nahlédnutí

   

   

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Úřad městyse je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  Městys Chodová Planá nevydal pro rok 2024 sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb. 

   

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

   

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Městys Chodová Planá žádné vzory licenečních smluv nevydal, neboť nejsou k poskytování informací povinným subjektem  potřebné.

   

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Městys Chodová Planá poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva za rok 2023

VZ 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,73 kB
Staženo: 47×
Vloženo: 8. 1. 2024

Výroční zpráva za rok 2022

VZ 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 206,71 kB
Staženo: 101×
Vloženo: 16. 1. 2023

Výroční zpráva za rok 2021

VZ 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,73 kB
Staženo: 185×
Vloženo: 31. 1. 2022

Výroční zpráva za rok 2020

VZ 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,9 kB
Staženo: 273×
Vloženo: 4. 1. 2021

Výroční zpráva za rok 2019

VZ 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,85 kB
Staženo: 260×
Vloženo: 22. 12. 2020

Výroční zpráva za rok 2018

VZ 2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 123,27 kB
Staženo: 458×
Vloženo: 6. 2. 2019

Výroční zpráva za rok 2017

VZ 2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,85 kB
Staženo: 467×
Vloženo: 11. 1. 2018

Výroční práva za rok 2016

vz 2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,92 kB
Staženo: 605×
Vloženo: 23. 2. 2017

Výroční zpráva za rok 2015

vz 2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,52 kB
Staženo: 622×
Vloženo: 18. 3. 2016

Výroční práva za rok 2014

vz 2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,75 kB
Staženo: 786×
Vloženo: 25. 3. 2015

Výroční zpráva za rok 2013

vz 2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 121,26 kB
Staženo: 816×
Vloženo: 25. 3. 2015

Výroční zpráva za rok 2012

vz 2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 462,3 kB
Staženo: 949×
Vloženo: 5. 3. 2013

Výroční zpráva za rok 2011

vz 2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 372,74 kB
Staženo: 856×
Vloženo: 5. 3. 2013

Výroční zpráva za rok 2010

vz 2010.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 372,71 kB
Staženo: 895×
Vloženo: 5. 3. 2013

Výroční zpráva za rok 2009

vz 2009.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,28 kB
Staženo: 951×
Vloženo: 5. 3. 2013

Výroční zpráva za rok 2008

vz 2008.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,25 kB
Staženo: 957×
Vloženo: 5. 3. 2013

Výroční zpráva za rok 2007

vz 2007.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,04 kB
Staženo: 1,027×
Vloženo: 5. 3. 2013

Výroční zpráva za rok 2006

vz 2006.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 204,83 kB
Staženo: 922×
Vloženo: 5. 3. 2013

Výroční zpráva za rok 2005

vz 2005.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,55 kB
Staženo: 1,080×
Vloženo: 5. 3. 2013

Výroční zpráva za rok 2004

vz 2004.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,94 kB
Staženo: 989×
Vloženo: 5. 3. 2013

Výroční zpráva za rok 2003

vz 2003.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,44 kB
Staženo: 997×
Vloženo: 5. 3. 2013

Výroční zpráva za rok 2002

vz 2002.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,44 kB
Staženo: 998×
Vloženo: 5. 3. 2013

Výroční zpráva za rok 2001

vz 2001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 290,31 kB
Staženo: 1,070×
Vloženo: 5. 3. 2013

Výroční zpráva za rok 2000

vz 2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 371,4 kB
Staženo: 973×
Vloženo: 5. 3. 2013

rok 2023

informace k č.j. CHP-653/CHP  vloženo 8.6. 2023 správce webu


rok 2022

informace k č.j. CHP-470/2022 vložení 02.05.2022 správce webu


rok 2019

informace k č.j. 1320/19/CHP vložení 26.08.2019 správce webu


rok 2018

informace k č.j. 74/18CHP vložení 11.01. 2018 správce webu

informace k č.j. 85/18/CHP a ke stížnosti č.j. 207/18/CHP vložení 31.1. 2018 správce webu

informace k č.j. 284/18/CHP vložení 14.2.2018 správce webu

informace k č.j. 334/148/CHP vložení 26.2. 2018 správce webu

informace k č.j. 337/18/CHP vložení 26.2.2018 správce webu

informace k č.j. 483/18CHP vložení 27.03.2018 správce webu

informace k č.j. 630/18/CHP vložení 24.04.2018 správce webu

inrformace k č.j. 791/18/CHP vložení 24.05.2018 správce webu

informace k č.j. 1011/18/CHP vložení 04.07. 2018 správce webu

 


rok 2017

informace k č.j. 276/2017 datum vložení 23.02. 2017 Vonešová M.

informace k č.j. 490/2017 datum vložení 04.04.2017 Vonešová M.

informace k č.j. 801/2017 datum vložení 22.06. 2017

informace k č.j. 785/2017 datum vložení 27.06.20017

informace k č.j. 850/2017 datum vložení 12.07.2017

informace k č.j. 849/2017 datum vložení 10.07.2017

informace k č.j. 893/20017 datum vložení 19.07.20017

informace k č.j. 244/17/CHP datum vložení 28.8.2017

informace k č.j. 245/17/CHP datum vložení 28.8.2017

informace k č.j. 253/17/CHP datum vložení 16.10.2017


rok 2016

 

informace k č.j. 136/2016 datum vložení 11.02. 2016 Vonešová M.

informace k č.j. 228/2016 datum vložení 15.02.2016 Vonešová M.

informace k č.j. 422/2016 datum vložení 31.03. 2016, 06.05.2016 Vonešová M.

informace k č.j. 605/2016 datum vložení 06.05. 2016 Vonešová M.

návazné dokumenty k č.j. 605/2016  datum vložení 04.06. 2016, 07.06.2016

stížnost k č.j. 605/2016 pod č.j. 722/2016 datum vložení 07.06. 2016 Vonešová M.

informace k č.j. 1112/2016 datum vložení 13.09. 2016 Vonešová M.

informace k č.j. 1359/2016 datum vložení 19.10. 2016 Vonešová M.

informace k č.j. 1496/2016 datum vložení 14.11.2016 Vonešová M.

 


rok 2015

informace k č.j. 357/2015 datum vložení 24.03. 2015 Vonešová M.

informace k č.j. 590/2015 datum vložení 06.05. 2015 Vonešová M.

informace k č.j. 873/2015 datum vložení 09.07.2015 Vonešová M.

informace k č.j. 938/2015 datum vložení 23.07.2015 Vonešová M.

informace k č.j. 937/2015 datum vložení 28.07.2015 Vonešová M.

informace k č.j. 967/2015datum vložení 06.08.2015 Vonešová M.

                                                              25.08. 2015 Vonešová M.

informace k č.j. 976/2015 datum vložení 07.08.2015 Vonešová M.

informace k č.j. 991/2015 datum vložení 03.09.2010 Vonešová M

informace k č.j. 1102/2015 datum vložení 14.9.2015 Vonešová M.

informace k č.j. 1191/2015 datum vložení 06.10. 2015 Vonešová M.

informace k č.j. 1268/2015 datum vložení 23.10. 2015 Vonešová M.

informace k č.j. 1268/1/2015 datum vložení 11.02.2016 Vonešová M.

odvolání č.j. 1339/2015 datum vložení 15.1. 2016 Vonešová M.

dopis k odvolání 65/2016 datum vložení 15.1.2016 Vonešová M.

informace k rozhodnutí KÚ PK ze dne 27.01. 2016 datum vložení 11.02. 2016

informace k č.j. 1293/2015 datum vložení  27.10.2015 Vonešová M.

informace k č.j. 1343/2015 datum vložení 15.1. 2016 Vonešová M.

informace k č.j. 1467/2015 datum vložení 16.12. 2015  Vonešová M. 

informace k č.j. 1531/2015 datum vložení 30.12. 2015 Vonešová M.


rok 2014

informace k č.j. 1/2014  datum vložení: 16.01. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 12/2014 datum vložení: 20.01. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 183/2014 datum vložení 13.03. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 191/2014 datum vložení 06.03. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 192/2014 datum vložení 06.03. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 233/2014 datum vložení 17. 03. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 251/2014 datum vložení 13. 03. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 264/2014 datum vložení 13.03. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 321/2014 datum vložení 17.03.2014 Vonešová M.

informace k č.j. 322/2014 datum vložení 21. 03. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 342/2014 datum vložení 04.04. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 360/2014 datum vložení 27.03. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 361/2014 datum vložení 27. 03. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 365/2014 datum vložení 26.03. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 406/2014 datum vložení 04.04. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 464/2014 datum vložení 24.04. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 465/2014 datum vložení 14. 05. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 668/2014 datum vložení 06.06. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 912/2014 datum vložení 19.08. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 963/2014 datum vložení 25. 08. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 969/2014 datum vložení 02.09. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 976/2014 03.09. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 985/2014 a č.j. 1008/2014 datum vložení 02.09. 2014 Vonešová M.

informace k č.j. 1625/2014 datum vložení 10.11. 2014 Vonešová M.


rok 2013

informace k č.j. 19/2013 datum vložení 21.01. 2013 Vonešová M.

informace k č.j. 159/2013 datum vložení 05.02. 2013 Vonešová M.

informace k č.j. 185/2013 datum vložení 20.02. 2013 Vonešová M.

informace k č.j. 250/2013 datum vložení 15.03. 2013 Vonešová M.

informace k č.j. 275/2013 datum vložení 22.03. 2015 Vonešová M.

informace k č.j. 357/2013 datum vložení 05.04. 2013 Vonešová M.

informace k č.j. 360/2013 datum vložení 02.04. 2013 Vonešová M.

informace k č.j. 385/2013 datum vložení 22.04. 2013  Vonešová M.

informace k č.j. 453/2013 datum vložení 2.04. 2013 Vonešová M.

informace k č.j. 497/2013 datum vložení 02.05.2013 Vonešová M.

informace k č.j. 707/2013 datum vložení 28.06.2013 Vonešová M.

informace k č.j. 733/2013 datum vložení 11.07.2013 Vonešová M.

informace k č.j. 865/2013 datum vložení 02.09.2013 Vonešová M.

informace k č.j. 873/2013 datum vložení 28.08.2013 Vonešová M.

informace k č.j. 911/2013 datum vložení 06.09.2013 Vonešová M.

informace k č.j. 1012/2013 datum vložení 27.09.2013 Vonešová M.

informace k č.j. 1027/2013 datum vložení 11.12. 2013 Vonešová M.

informace k č.j. 1217/2013 datum vložení 20.11. 2013 Vonešová M.

informace k č.j. 1260/2013 datum vložení  27.11. 2013 Vonešová M.

informace k č.j. 1318 a 1321/2013 datum vložení 19.12. 2013 Vonešová M.

informace k č.j. 1351/2013 datum vložení 30.12. 2013 Vonešová M.

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Informace ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
2
29
2
30
2
31
1
1
1
2
1
3 4
1
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10 11
1
12
2
13
2
14
1
15
2
16
2
17 18
2
19
4
20
2
21
3
22
3
23
2
24 25
3
26
4
27
3
28
2
29
2
30
2

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice