Menu

 

Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Usnesení ze zasedání

Usnesení zastupitelstva, hlasování

(1) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání.
(2) Usnesení se přijímá zpravidla na závěr každého bodu jednání.
(3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v samostatné působnosti obce, stanoví-li tak zákon, starostovi a jiným členům zastupitelstva, radě, výborům, obecnímu úřadu, popř. zástupci právnické osoby, kterou obec založila nebo zřídila.
(4) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
(5) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta (předsedající).
(6) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá starosta (předsedající) hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. Pozměňující návrhy musí být předány předsedajícímu vždy písemně. Pozměňujícím návrhem se pro tyto účely rozumí : částečně pozměňující návrh, doplňující návrh nebo protinávrh.
(7) O pozměňujících návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předkládány. Je-li pozměňující návrh přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje.
(8) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené předkladatelem. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
(9) V případě, že se při zasedání zastupitelstva projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, může zastupitelstvo rozhodnout, že o věci bude jednat na svém příštím zasedání.
(10) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o způsobu hlasování rozhoduje zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Tajně se hlasuje nebo volí hlasovacími lístky.
(11) Před zahájením hlasování starosta (předsedající) oznámí, o čem se bude hlasovat a má-li být hlasováním přijato usnesení, oznámí číslo usnesení, o kterém se bude hlasovat.
(12) Každý člen zastupitelstva hlasuje osobně, zastoupení při hlasování není přípustné.
(13) Každý člen zastupitelstva může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne zastupitelstvo bez rozpravy. Vyhoví-li zastupitelstvo námitce, musí se hlasování opakovat.
(14) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva (§87 zákona o obcích).
(15) Seznam materiálů, které zastupitelstvo projednalo, ale hlasováním nebylo přijato žádné usnesení, se uvede na závěr přijatých usnesení zastupitelstva s textem: » Materiály projednané zastupitelstvem bez přijatého usnesení «.
 

Informace ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
2
29
2
30
2
31
1
1
1
2
1
3 4
1
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10 11
1
12
2
13
2
14
1
15
2
16
2
17 18
2
19
4
20
2
21
3
22
3
23
2
24 25
3
26
4
27
3
28
2
29
2
30
2

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice