Menu

 

Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Jednací řád ZM

 

JEDNACÍ ŘÁD

Zastupitelstva městyse Chodová Planá

 

ČÁST PRVNÍ:

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tento jednací řád:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i další věci, související s jeho zasedáním.

Čl. 2

Pravomoci zastupitelstva

Zastupitelstvo rozhoduje zásadně v samostatné působnosti (§ 35, 35a), a to ve věcech, které mu jsou vyhrazeny zákonem o obcích, příp. dalšími zákony.

Čl. 3

Svolání zastupitelstva

(1)  Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce (§92 odst. 1 zákona o obcích). Zasedání zastupitelstva se konají v termínech podle plánu a svolává je starosta nejpozději do 7 dnů přede dnem zasedání.

(2) Zasedání zastupitelstva jsou veřejná (§ 93 odst. 3 zákona o obcích). Starosta jmenovitě zve na zasedání zastupitelstva členy zastupitelstva a další osoby uvedené v příloze jednacího řádu elektronickou formou včetně navrženého programu.

(3) Úřad městyse zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vždy nejméně 7 dnů předem na úřední desce obce a dále např. v místním tisku apod. (§ 93 odst. 1 zákona o obcích).

(4) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva městyse podle odst. (1), učiní tak místostarosta, popř. jiný člen zastupitelstva městyse.

Čl. 4

Příprava zasedání zastupitelstva

(1) Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta (popř. jiný svolavatel) a přitom stanoví zejména:

 a) dobu a místo zasedání,

 b) program zasedání zastupitelstva,

 c) stanoví odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů pro zasedání zastupitelstva.

(3) Návrhy, zprávy, rozbory a jiné materiály určené pro zasedání zastupitelstva, s výjimkou návrhů předložených výbory, se předkládají radě k projednání.

(4) Materiály určené pro jednání zastupitelstva se předkládají písemně, elektronicky nebo ústně. Všechny materiály, které rada zařadila do návrhu programu zasedání zastupitelstva včetně materiálů výboru, a které mají být zpracovány v elektronické podobě, se předkládají prostřednictvím úřadu městyse tak, aby mohly být doručeny členům zastupitelstva nejpozději 5 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva v elektronické podobě.

Čl. 5

Účast členů zastupitelstva na zasedání

(1) Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastňovat se zasedání zastupitelstva (§ 83 odst. 1 zákona o obcích), jinak jsou povinni se, zpravidla ústně, omluvit starostovi s uvedením důvodu.

(2) Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.

Čl. 6

Program zasedání zastupitelstva

(1) Právo předkládat návrhy zastupitelstvu k projednání mají jeho členové, rada, výbory (§ 94 odst. 1 zákona o obcích).

(2) Návrh programu zasedání je zastupitelstvu předkládán ke schválení v úvodu zasedání zastupitelstva. Členové zastupitelstva mohou navrhnout změny navrženého programu (doplnění nebo vypuštění bodů, změny v pořadí projednávání bodů). O programu zasedání rozhoduje zastupitelstvo hlasováním a na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly schváleny v programu.

Čl. 7

Průběh zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání

(1) Zasedání zastupitelstva řídí starosta nebo v jeho nepřítomnosti  místostarosta (předsedající), (§ 103 odst. 5 zákona o obcích) nebo jiný člen zastupitelstva určený usnesením zastupitelstva.

(2) Zasedání zastupitelstva zahajuje starosta (nebo předsedající). Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta (nebo předsedající) zasedání a svolá náhradní zasedání zastupitelstva k témuž programu, a to do 15 dnů od jeho konání (§92 odst. 3 zákona o obcích).

(3) Starosta (nebo přesedající) řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, vyhlašuje přestávku, ukončuje zasedání a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.

(4) V zahajovací části zasedání zastupitelstva starosta (nebo předsedající) podá informaci o omluvených a neomluvených členech zastupitelstva a ověří, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Navrhne schválení programu zasedání včetně určení, které materiály budou předloženy s úvodním slovem předkladatele. Přednese zprávu o činnosti orgánů obce. Předloží návrh na volbu návrhové komise a určení dvou členů zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání. Oznámí, kdo bude zápis pořizovat.

(5) Návrhová komise sleduje průběh zasedání zastupitelstva a přijímá návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení a návrhy nových usnesení. Na závěr zasedání předseda návrhové komise přednese zprávu návrhové komise, ve které zrekapituluje průběh zasedání zastupitelstva a přijatá usnesení.

(6) Starosta (předsedající) vyzve ověřovatele zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva k podání zprávy o ověření zápisu. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne zastupitelstvo hlasováním na svém nejbližším zasedání (§95 odst. 2 zákona o obcích).

(7) Starosta předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady v otázkách pro nesprávnost. Je povinen předkládaný návrh zdůvodnit. Zastupitelstvo rozhodne o pozastaveném usnesení rady hlasováním (§ 84 odst. 5, § 105 zákona o obcích).

(8) Pokud jsou k projednávané problematice předložena samostatná stanoviska výboru, udělí starosta  (předsedající) zástupci výboru slovo ještě před zahájením.

Rozprava

(9) Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva a ostatní účastníci zasedání zvednutím ruky nebo písemně u starosty (předsedajícího). Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud starosta (předsedající) neudělí závěrečné slovo nebo pokud nebyl hlasováním členů zastupitelstva stanoven konec rozpravy. Vystoupení v rozpravě nemůže být delší než 3 minuty. Vystupující může požádat o prodloužení doby trvání vystoupení. O tomto návrhu se hlasuje bezodkladně.

(10) Starosta (předsedající) udělí slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva v pořadí, v jakém se přihlásili. K podání vysvětlení nebo upřesnění předkládaného materiálu nebo k projednávané problematiky, popř. zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky, udělí starosta (předsedající) také slovo zaměstnanci obce, zástupci výboru a komise rady, popř. zástupci právnické osoby, kterou obec založila nebo zřídila.

(11) Po vystoupení přihlášených dle odst. 10 udělí starosta (předsedající) slovo přihlášeným občanům obce, kteří dosáhli věku 18 let, a fyzickým osobám, které dosáhli věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost (dále jen občan obce), aby mohli na zasedání zastupitelstva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nebo se vyjádřit k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý rok (§16 zákona o obcích). Jejich vystoupení je časově omezeno 3 minutami – po této době jim starosta (předsedající) odejme slovo.

(12) Zúčastní-li se zasedání zastupitelstva člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, a požádá-li o slovo, musí mu být vždy uděleno (§93 odst. 4 zákona o obcích).

(13) Ostatním účastníkům zasedání může být uděleno slovo podle možností a se souhlasem zastupitelstva.

(14) V rozpravě smí vystoupit jen ten, komu starosta (předsedající) udělil slovo.

Přestávka v jednání

(15) Nejpozději po 1,5 hodinách souvislého jednání zastupitelstva starosta (předsedající) vyhlásí přestávku trvající alespoň 10 minut.

Čl. 8

Příprava usnesení zastupitelstva

(1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zprávy, rozborů, projednávaných návrhů a z rozpravy členů zastupitelstva. Návrhy usnesení připravují předkladatelé v časové a věcné souvislosti s přípravou zpráv, ekonomických rozborů a jiných materiálů.

(2) Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v návrhu usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

Čl. 9

Usnesení zastupitelstva, hlasování

(1) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání.

(2) Usnesení se přijímá zpravidla na závěr každého bodu jednání.

(3) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

(4) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta (předsedající).

(5) Je-li návrh usnesení předložen ve variantách, případně jsou předloženy protinávrhy nebo pozměňující návrhy, hlasuje se podle těchto pravidel:

a) je-li předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje se nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí, v případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu, schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté,

b) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, které nejsou do návrhu usnesení zahrnuty, dá starosta (předsedající) hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. Pozměňující návrhy musí být předány předsedajícímu vždy písemně. Pozměňujícím návrhem se pro tyto účely rozumí: částečně pozměňující návrh, doplňující návrh.

(6) O pozměňujících návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předkládány. Je-li pozměňující návrh přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje.

(7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o způsobu hlasování rozhoduje zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky a pomocí terminálu hlasovacího zařízení elektronického hlasovacího systému pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Tajně se hlasuje nebo volí hlasovacími lístky.

(8) Každý člen zastupitelstva hlasuje osobně, zastoupení při hlasování není přípustné.

(9) Předsedající vyhlásí výsledky hlasování sdělením počtu hlasů pro návrh, počtu hlasů proti návrhu a počtu členů zastupitelstva, kteří se hlasování zdrželi.

(10) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva (§87 zákona o obcích).

(11) Jestliže zastupitelstvo nepřijalo k předloženému návrhu usnesení žádné usnesení, může zastupitelstvo na návrh předsedajícího rozhodnout (usnést se) o dohodovacím řízení. Pokud je dohodovací řízení schváleno, předsedající v tomto případě vyzve volební strany zastoupené v zastupitelstvu, aby určily svého zástupce tohoto řízení a jednání zastupitelstva se přeruší. Dohodovací řízení řídí předsedající. Dojde-li při dohodovacím řízení k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh bude zastupitelstvem přijat, předsedající obnoví přerušené zasedání (jednání), přednese dohodnutý návrh usnesení a dá o něm hlasovat. Není-li návrh vzešlý z dohodovacího řízení přijat, ukončí předsedající projednávání daného bodu. O dohadovacím řízení a o způsobu jeho vyřízení musí být uvedena poznámka v zápisu ze zasedání zastupitelstva.   

(12) Seznam materiálů, které zastupitelstvo projednalo, ale hlasováním nebylo přijato žádné usnesení, se uvede na závěr přijatých usnesení zastupitelstva s textem: » Materiály projednané zastupitelstvem bez přijatého usnesení «.

Čl. 10

Péče o nerušený průběh zasedání zastupitelstva

(1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Předsedající rušitele jednání upozorní, aby od svého jednání upustil a osobu, která ruší průběh zasedání může po předchozím upozornění ze zasedací místnosti vykázat do doby, než přestane průběh zasedání narušovat.

(2) Překročí-li řečník stanovený časový limit (3 minuty), může mu předsedající odejmout slovo.

(3) Povinností zastupitele je nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky a nevstupovat pod jejich vlivem na zasedání.

Čl. 11

Ukončení zasedání zastupitelstva

(1) Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo nebo nastaly jiné skutečnosti znemožňující pokračovaní zasedání.

(2) Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet členů zastupitelstva na probíhajícím zasedání pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva. V tomto případě zasedání svolá znovu do 15 dnů ke zbývajícímu programu (§92 odst. 3 zákona o obcích).

Čl. 12

Pracovní komise

Zastupitelstvo může pro přípravu odborných stanovisek a expertiz zřídit pracovní komise složené z členů zastupitelstva a odborníků – nečlenů zastupitelstva. Činnost pracovní komise končí splněním úkolů, pro který byla zřízena.

Čl. 13

Organizačně technické záležitosti

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá úřad městyse (§95 odst. 1).

(2) Zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah přijatých usnesení. Jeho součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.

(3) V zápisu se uvádí:

a) den a místo zasedání,

b) hodina zahájení a ukončení,

c) jména určených ověřovatelů zápisu,

d) počet přítomných členů zastupitelstva,

e) jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,

f) schválený pořad jednání,

g) průběh rozpravy se jmény řečníků,

h) průběh a výsledek hlasování,

i) učiněná oznámení o střetu zájmů (osobním zájmu) podle čl. 17 odst. 2 tohoto jednacího řádu,

j) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měli stát součástí  zápisu,

k) přijatá usnesení,

l) jméno zapisovatele/lky,

m) datum pořízení zápisu,

n) dotazy, připomínky, podněty a žádosti podle § 82 zákona o obcích,

o) další skutečnosti, jejichž zaznamenání v zápisu si vyhradí člen zastupitelstva.

(4) Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis je uložen k nahlédnutí na úřadě městyse (§95 zákona o obcích). Součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina osob přítomných na zasedání.

(5) Úřad městyse vydává usnesení přijatá na zasedání zastupitelstva v samostatném výtisku. Tento výtisk podepisuje starosta (předsedající) a místostarosta. Usnesení se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem volebního období.

(6) Úřad městyse vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

(7) Úřad městyse vydává na základě žádosti výpisy z usnesení zastupitelstva.

Čl. 14

Zabezpečení a kontrola usnesení zastupitelstva

(1) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí Kontrolní výbor, který informuje na následujícím zasedání zastupitelstvo.

ČÁST TŘETÍ:

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 15

Závěrečná ustanovení

(1) Jednací řád zastupitelstva městyse schválilo zastupitelstvo usnesením č. 13.9 ze dne 30. ledna 2023 s účinností od 30.01. 2023.

(2) Zastupitelstvo zrušuje ke dni  30.01. 2023 stávající Jednací řád zastupitelstva obce.

 

V Chodové Plané dne: 30.01. 2023

 Luboš Hlačík – starosta                                                         David Hanko – 1. místostarosta

 

Jednací řád ke stažení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha

(1) Adresáty pozvánek na zasedání zastupitelstva jsou:

a) členové zastupitelstva,

d) zástupci právnických osob, které obec založila nebo zřídila, o jejichž pozvání rozhodla rada nebo požádal člen zastupitelstva

 

(2) Adresáty materiálů pro zasedání zastupitelstva jsou:

a) členové zastupitelstva,

 

(3) Adresáty usnesení zastupitelstva jsou:

a) členové zastupitelstva,

d) všichni, kteří mají usnesení plnit nebo jsou v usnesení požádáni o součinnost a spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
2
29
2
30
2
31
1
1
1
2
1
3 4
1
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10 11
1
12
2
13
2
14
1
15
2
16
2
17 18
2
19
4
20
2
21
3
22
3
23
2
24 25
3
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice