Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Jednací řád ZM

MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ

2018

JEDNACÍ ŘÁD

Zastupitelstva městyse Chodová Planá

 

ČÁST PRVNÍ:

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE

 

Zastupitelstvo městyse (dále jen zastupitelstvo) vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), tento jednací řád:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh a pravidla jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, jakož i další věci, související s jeho zasedáním.

 

Čl. 2

Pravomoci zastupitelstva

(1) Zastupitelstvo rozhoduje zásadně v samostatné působnosti (§ 35, 35a), a to ve věcech, které mu jsou vyhrazeny zákonem o obcích, příp. dalšími zákony.

(2) Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené jinému orgánu obce.

 

Čl. 3

Svolání zastupitelstva

(1)  Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce (§92 odst. 1 zákona o obcích). Zasedání zastupitelstva se konají v termínech podle plánu a svolává je starosta nejpozději do 7 dnů přede dnem zasedání.

(2) Zasedání zastupitelstva jsou veřejná (§ 93 odst. 3 zákona o obcích). Starosta jmenovitě zve na zasedání zastupitelstva členy zastupitelstva a další osoby uvedené v příloze jednacího řádu písemnou formou včetně navrženého programu.

(3) Úřad městyse zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vždy nejméně 7 dnů předem na úřední desce obce a dále např. v místním tisku apod. (§ 93 odst. 1 zákona o obcích).

(4) Požádá-li to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, hejtman kraje nebo v zákonem stanoveném případě ředitel krajského úřadu, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena obecnímu úřadu (§ 92 odst. 1 zákona o obcích a § 55 odst. 4 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

(5)   Starosta svolá zasedání zastupitelstva také na základě předchozího usnesení zastupitelstva nebo rady obce (dále jen rada) k projednání naléhavých záležitostí. Dále může svolat zasedání ke slavnostním příležitostem.

 

Čl. 4

Příprava zasedání zastupitelstva

(1) Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta (svolavatel) podle programu navrženého radou.

(2)  Návrhy a podklady pro zasedání zastupitelstva připravuje rada (§ 102 odst. 1 zákona o obcích). Rada zejména:

 a) stanoví dobu a místo zasedání,

 b) navrhne program zasedání zastupitelstva,

 c) stanoví odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů pro zasedání zastupitelstva.

(3) Návrhy, zprávy, rozbory a jiné materiály určené pro zasedání zastupitelstva, s výjimkou návrhů předložených výbory, se předkládají radě k projednání.

(4) Pro zařazení svých stanovisek, návrhů a jiných materiálů na program zasedání zastupitelstva předkládají výbory zastupitelstva (dále jen výbory) radě pouze název materiálu, jméno jeho předkladatele a usnesení, kterým výbor o předložení materiálu rozhodl. Rada zařadí materiály výboru do návrhu programu připravovaného zasedání zastupitelstva bez projednání.

(5) Materiály určené pro jednání zastupitelstva se předkládají písemně, elektronicky nebo ústně. Všechny materiály, které rada zařadila do návrhu programu zasedání zastupitelstva včetně materiálů výboru, a které mají být zpracovány v elektronické podobě, se předkládají prostřednictvím úřadu městyse tak, aby mohly být doručeny členům zastupitelstva nejpozději 5 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva v elektronické podobě. Elektronické materiály jsou k dispozici v datovém úložišti zpřístupněném členům zastupitelstva na webových stránkách městyse.

(6) Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být materiály předloženy členům zastupitelstva v kratším termínu, popř. v den zasedání zastupitelstva. V tomto případě podá zdůvodnění členům zastupitelstva rada, u materiálů předkládaných výbory předseda výboru, a v průběhu zasedání bude poskytnut dostatečný čas k jejich prostudování.

 

Čl. 5

Účast členů zastupitelstva na zasedání

(1) Členové zastupitelstva jsou povinni zúčastňovat se zasedání zastupitelstva (§ 83 odst. 1 zákona o obcích), jinak jsou povinni se, zpravidla ústně, omluvit starostovi s uvedením důvodu.

(2) Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.

(3) Člen zastupitelstva je povinen se přihlásit před zahájením zasedání prostřednictvím terminálu hlasovacího zařízení do elektronického hlasovacího systému, dostaví-li se člen zastupitelstva na zasedání až po jeho zahájení, je povinen se přihlásit bez zbytečného odkladu po příchodu. Terminál hlasovacího zařízení vydává před každým zasedáním, popř. v jeho průběhu pověřený pracovník úřadu městyse. Při každém opuštění zasedací místnosti je člen zastupitelstva povinen se odhlásit prostřednictvím obdrženého terminálu hlasovacího zařízení z elektronického hlasovacího systému a při trvalém odchodu je povinen hlasovací terminál odevzdat pověřenému pracovníkovi úřadu městyse.

 

Čl. 6

Program zasedání zastupitelstva

(1) Právo předkládat návrhy zastupitelstvu k projednání mají jeho členové, rada, výbory (§ 94 odst. 1 zákona o obcích), popř. výjimečně určí rada při přípravě programu zastupitelstva.

(2) Program zasedání zastupitelstva navrhuje rada (§ 102).

(3) Předkladatel materiálu může materiál stáhnout z návrhu programu zasedání zastupitelstva, a to až do okamžiku schválení programu. Po schválení programu, tak může učinit jedině se souhlasem zastupitelstva.

(4) Návrh programu zasedání je zastupitelstvu předkládán ke schválení v úvodu zasedání zastupitelstva. Členové zastupitelstva mohou navrhnout změny navrženého programu (doplnění nebo vypuštění bodů, změny v pořadí projednávání bodů). O programu zasedání rozhoduje zastupitelstvo hlasováním a na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly schváleny v programu.

(5) Po schválení programu zasedání může člen zastupitelstva navrhnout zařazení nového bodu programu pouze v případě, že předcházející bod byl ukončen hlasováním o usnesení. O zařazení nového bodu v průběhu zasedání rozhodne zastupitelstvo (§ 94 odst. 2 zákona o obcích).

 

Čl. 7

Průběh zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání

(1) Zasedání zastupitelstva řídí starosta nebo v jeho nepřítomnosti  místostarosta (předsedající), (§ 103 odst. 5 zákona o obcích) nebo jiný člen zastupitelstva určený usnesením zastupitelstva.

(2) Zasedání zastupitelstva zahajuje starosta (předsedající). Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta (předsedající) zasedání a svolá náhradní zasedání zastupitelstva k témuž programu, a to do 15 dnů od jeho konání (§92 odst. 3 zákona o obcích).

(3) Starosta (přesedající) řídí hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, vyhlašuje přestávku, ukončuje zasedání a dbá na to, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.

(4) V zahajovací části zasedání zastupitelstva starosta (předsedající) podá informaci o omluvených a neomluvených členech zastupitelstva a ověří, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Navrhne schválení programu zasedání včetně určení, které materiály budou předloženy s úvodním slovem předkladatele. Přednese zprávu o činnosti orgánů obce. Předloží návrh na volbu návrhové komise a určení dvou členů zastupitelstva za ověřovatele zápisu z tohoto zasedání. Oznámí, kdo bude zápis pořizovat.

(5) Návrhová komise sleduje průběh zasedání zastupitelstva a přijímá návrhy na změnu nebo úpravy přijatých usnesení a návrhy nových usnesení. Na závěr zasedání předseda návrhové komise přednese zprávu návrhové komise, ve které zrekapituluje průběh zasedání zastupitelstva a přijatá usnesení.

(6) Starosta (předsedající) vyzve ověřovatele zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva k podání zprávy o ověření zápisu. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne zastupitelstvo hlasováním na svém nejbližším zasedání (§95 odst. 2 zákona o obcích).

(7) Starosta předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady v otázkách pro nesprávnost. Je povinen předkládaný návrh zdůvodnit. Zastupitelstvo rozhodne o pozastaveném usnesení rady hlasováním (§ 84 odst. 5, § 105 zákona o obcích).

(8) Pokud jsou k projednávané problematice předložena samostatná stanoviska výboru, udělí starosta  (předsedající) zástupci výboru slovo ještě před zahájením.

Rozprava

(9) Do rozpravy se přihlašují členové zastupitelstva a ostatní účastníci zasedání zvednutím ruky nebo písemně u starosty (předsedajícího). Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud starosta (předsedající) neudělí závěrečné slovo nebo pokud nebyl hlasováním členů zastupitelstva stanoven konec rozpravy. Vystoupení v rozpravě nemůže být delší než 5 minut. Vystupující může požádat o prodloužení doby trvání vystoupení. O tomto návrhu se hlasuje bezodkladně.

(10) Starosta (předsedající) udělí slovo všem přihlášeným členům zastupitelstva v pořadí, v jakém se přihlásili. K podání vysvětlení nebo upřesnění předkládaného materiálu nebo k projednávané problematiky, popř. zodpovězení dotazu, podnětu či připomínky, udělí starosta (předsedající) také slovo zaměstnanci obce, zástupci výboru a komise rady, popř. zástupci právnické osoby, kterou obec založila nebo zřídila.

(11) Po vystoupení přihlášených dle odst. 10 udělí starosta (předsedající) slovo přihlášeným občanům obce, kteří dosáhli věku 18 let, a fyzickým osobám, které dosáhli věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost (dále jen občan obce), aby mohli na zasedání zastupitelstva vyjádřit své stanovisko k projednávané věci nebo se vyjádřit k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý rok (§16 zákona o obcích). Jejich vystoupení je časově omezeno 3 minutami – po této době jim starosta (předsedající) odejme slovo.

(12) Zúčastní-li se zasedání zastupitelstva člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, a požádá-li o slovo, musí mu být vždy uděleno (§93 odst. 4 zákona o obcích).

(13) Ostatním účastníkům zasedání může být uděleno slovo podle možností a se souhlasem zastupitelstva.

(14) Bez ohledu na pořadí přihlášení do rozpravy musí být uděleno slovo také tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo právních předpisů.

(15) V rozpravě smí vystoupit jen ten, komu starosta (předsedající) udělil slovo.

(16) Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům programu.

 (17) Zastupitelstvo se může usnést na omezení rozpravy k projednávanému bodu, to je omezení počtu vystoupení, přičemž omezení nemůže být menší než dvě k téže věci.

(18) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen zastupitelstva; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Přestávka v jednání

(19) Nejpozději po 1,5 hodinách souvislého jednání zastupitelstva starosta (předsedající) vyhlásí přestávku trvající alespoň 10 minut.

 

Čl. 8

Příprava usnesení zastupitelstva

(1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zprávy, rozborů, projednávaných návrhů a z rozpravy členů zastupitelstva. Návrhy usnesení připravují předkladatelé v časové a věcné souvislosti s přípravou zpráv, ekonomických rozborů a jiných materiálů.

(2) Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v návrhu usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

 

Čl. 9

Usnesení zastupitelstva, hlasování

(1) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání.

(2) Usnesení se přijímá zpravidla na závěr každého bodu jednání.

(3) Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v samostatné působnosti obce, stanoví-li tak zákon, starostovi a jiným členům zastupitelstva, radě, výborům, úřadu městyse, popř. zástupci právnické osoby, kterou obec založila nebo zřídila.

(4) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

(5) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta (předsedající).

(6) Je-li návrh usnesení předložen ve variantách, případně jsou předloženy protinávrhy nebo pozměňující návrhy, hlasuje se podle těchto pravidel:

a) je-li předložen návrh usnesení ve dvou nebo více variantách, hlasuje se nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí, v případě uplatnění protinávrhu se hlasuje nejdříve o tomto protinávrhu, schválením jedné  varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté,

b) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, které nejsou do návrhu usnesení zahrnuty, dá starosta (předsedající) hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu. Pozměňující návrhy musí být předány předsedajícímu vždy písemně. Pozměňujícím návrhem se pro tyto účely rozumí: částečně pozměňující návrh, doplňující návrh.

(7) O pozměňujících návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než byly předkládány. Je-li pozměňující návrh přijat, o zbylých návrzích se již nehlasuje.

(8) V případě, že se při zasedání zastupitelstva projeví nové okolnosti a podmínky, které vyžadují podstatně přepracovat předloženou zprávu a návrh usnesení, může zastupitelstvo rozhodnout, že o věci bude jednat na svém příštím zasedání.

(9) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o způsobu hlasování rozhoduje zastupitelstvo. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky a pomocí terminálu hlasovacího zařízení elektronického hlasovacího systému pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Tajně se hlasuje nebo volí hlasovacími lístky.

(10) Před zahájením hlasování starosta (předsedající) oznámí, o čem se bude hlasovat a má-li být hlasováním přijato usnesení, oznámí číslo usnesení, o kterém se bude hlasovat.

(11) Každý člen zastupitelstva hlasuje osobně, zastoupení při hlasování není přípustné.

(12) Každý člen zastupitelstva může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne zastupitelstvo bez rozpravy. Vyhoví-li zastupitelstvo námitce, musí se hlasování opakovat.

(13) Předsedající vyhlásí výsledky hlasování sdělením počtu hlasů pro návrh, počtu hlasů proti návrhu a počtu členů zastupitelstva, kteří se hlasování zdrželi.

(14) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva (§87 zákona o obcích).

(15) Jestliže zastupitelstvo nepřijalo k předloženému návrhu usnesení žádné usnesení, může zastupitelstvo na návrh předsedajícího rozhodnout (usnést se) o dohodovacím řízení. Pokud je dohodovací řízení schváleno, předsedající v tomto případě vyzve volební strany zastoupené v zastupitelstvu, aby určily svého zástupce tohoto řízení a jednání zastupitelstva se přeruší. Dohodovací řízení řídí předsedající. Dojde-li při dohodovacím řízení k dohodě, která nasvědčuje tomu, žče upravený návrh bude zastupitelstvem přijat, předsedající obnoví přerušené zasedání (jednání), přednese dohodnutý návrh usnesení a dá o něm hlasovat. Není-li návrh vzešlý z dohodovacího řízení přijat, ukončí předsedající projednávání daného bodu. O dohadovacím řízení a o způsobu jeho vyřízení musí být uvedena poznámka v zápisu ze zasedání zastupitelstva.   

(16) Seznam materiálů, které zastupitelstvo projednalo, ale hlasováním nebylo přijato žádné usnesení, se uvede na závěr přijatých usnesení zastupitelstva s textem: » Materiály projednané zastupitelstvem bez přijatého usnesení «.

 

Čl. 10

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva

(1) Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu, její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila a požadovat od zaměstnanců obce zařazených do úřadu městyse jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce (§ 82 zákona o obcích).

(2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně; připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

(3) Dotazy, připomínky a podněty vznesené na zasedání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence na úřadu městyse.

 

Čl. 11

Péče o nerušený průběh zasedání zastupitelstva

(1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Starosta (předsedající) rušitele jednání upozorní, aby od svého jednání upustil a osobu, která ruší průběh zasedání může po předchozím upozornění ze zasedací místnosti vykázat do doby, než přestane průběh zasedání narušovat.

(2) Překročí-li řečník stanovený časový limit (5 minut), může mu starosta (předsedající) odejmout slovo.

(3) Povinností zastupitele je nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky a nevstupovat pod jejich vlivem na zasedání.

 

Čl. 12

Ukončení zasedání zastupitelstva

(1) Starosta (předsedající) prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo nebo nastaly jiné skutečnosti znemožňující pokračovaní zasedání.

(2) Pokud nedojde ke schválení programu zasedání, zastupitelstvo projedná pouze body, jejichž projednání ukládá zákon (námitky proti zápisu, neslučitelnost funkcí u člena zastupitelstva aj.) a starosta (předsedající) prohlásí zasedání zastupitelstva za ukončené.

(3) Starosta (předsedající) prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet členů zastupitelstva na probíhajícím zasedání pod nadpoloviční většinu všech členů zastupitelstva. V tomto případě zasedání svolá znovu do 15 dnů ke zbývajícímu programu (§92 odst. 3 zákona o obcích).

(4) Úřad městyse bezodkladně informuje o přerušení zasedání a o místě a době pokračování přerušeného zasedání na úřední desce úřadu městyse alespoň 7 dní před pokračováním zasedání.

 

Čl. 13

Vydávání obecně závazných vyhlášek obce

(1) Obecně závazné vyhlášky obce (dále jen vyhlášky) vydává obec v samostatné působnosti, jejich vydávání je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo nemůže vydávání vyhlášek svěřit jinému orgánu obce (§84 odst. 2 písm. h, zákona o obcích).

(2) Obec se při vydávání vyhlášek řídí zákonem.

(3) Vyhlášky vydává zastupitelstvo vždy s usnesením.

(4) Vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou (§ 104 odst. 2 zákona o obcích).

(5) Podmínkou platnosti vyhlášek je jejich vyhlášení. Vyhlášení se provede tak, že se schválená vyhláška vyvěsí na úřední desce obce po dobu 15 dnů (§ 12 zákona o obcích).

(6) Vyhlášky musí být každému přístupny na obecním úřadu (§ 12zákona o obcích).

(7) Vyhlášku lze změnit nebo zrušit opět jen vyhláškou.

 

Čl. 14

Pracovní komise

Zastupitelstvo může pro přípravu odborných stanovisek a expertiz zřídit pracovní komise složené z členů zastupitelstva a odborníků – nečlenů zastupitelstva. Činnost pracovní komise končí splněním úkolů, pro který byla zřízena.

 

Čl. 15

Organizačně technické záležitosti

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá úřad městyse (§95 odst. 1).

(2) Zápis dosvědčuje průběh zasedání a obsah přijatých usnesení. Jeho součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných.

(3) V zápisu se uvádí:

a) den a místo zasedání,

b) hodina zahájení a ukončení,

c) jména určených ověřovatelů zápisu,

d) počet přítomných členů zastupitelstva,

e) jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva,

f) schválený pořad jednání,

g) průběh rozpravy se jmény řečníků,

h) průběh a výsledek hlasování,

i) učiněná oznámení o střetu zájmů (osobním zájmu) podle čl. 17 odst. 2 tohoto jednacího řádu,

j) další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měli stát součástí  zápisu,

k) přijatá usnesení,

l) jméno zapisovatele/lky,

m) datum pořízení zápisu,

n) dotazy, připomínky, podněty a žádosti podle § 82 zákona o obcích,

o) další skutečnosti, jejichž zaznamenání v zápisu si vyhradí člen zastupitelstva.

(4) Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis je uložen k nahlédnutí na úřadě městyse (§95 zákona o obcích). Součástí zápisu je vlastnoručně podepsaná listina osob přítomných na zasedání.

(5) Úřad městyse vydává usnesení přijatá na zasedání zastupitelstva v samostatném výtisku. Tento výtisk podepisuje starosta (předsedající) a místostarosta. Usnesení se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem volebního období.

(6) Úřad městyse vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

(7) Úřad městyse vydává na základě žádosti výpisy z usnesení zastupitelstva.

 

Čl. 16

Zabezpečení a kontrola usnesení zastupitelstva

(1) Rada projedná na nejbližší schůzi organizační opatření k zabezpečení plnění usnesení zastupitelstva. Návrh radě předkládá starosta (§ 102 odst. 1 zákona o obcích).

(2) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí rada a informuje na následujícím zasedání zastupitelstvo.

 

Čl. 17

Další povinnosti členů zastupitelstva

(1) Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo pro osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánů obce, který má danou záležitost projednávat.

(2) Člen zastupitelstva, který je veřejným funkcionářem ve smyslu zákona o střetu zájmů, je povinen při jednání zastupitelstva oznámit svůj poměr k projednávání věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení se podává ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení je vždy součástí zápisu z jednání (§8 zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, v aktuálním znění).

(3) Člen zastupitelstva nebo jeho náhradník, který byl v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f, zákona o obcích delegován jako zástupce obce na valnou hromadu obchodní společnosti, v níž má obec majetkovou účast:

a) předloží radě prostřednictvím úřadu městyse před konáním valné hromady program valné hromady,

b) je oprávněn jednat na valné hromadě za městys v rámci zmocnění uděleného mu radou,

c) podá bez zbytečného odkladu radě prostřednictvím úřadu městyse písemnou informaci o průběhu jednání valné hromady a přijatých rozhodnutích a předá radě zápis, popř. kopii zápisu z valné hromady.

 

Čl. 18

Další ustanovení

(1) Úřad městyse je oprávněn vést seznam členů zastupitelstva s uvedením jejich akademického titulu, jména, příjmení adresy, telefonního čísla do zaměstnání příp. do místa bydliště a elektronické adresy; seznam slouží pouze pro potřebu členů zastupitelstva a vnitřní potřebu úřadu městyse.

(2) Úřad městyse je oprávněn na vyžádání jiných osob sdělovat tyto údaje o členech zastupitelstva:

a) jméno, příjmení,

b) věk,

c) povolání,

d) obec trvalého pobytu,

e) členství v politické straně.

Další informace poskytuje úřad městyse pouze s písemným souhlasem člena zastupitelstva.

(3) Úřad městyse přijímá pro členy zastupitelstva písemnosti a zajišťuje jejich doručení adresátovi.

 

 

ČÁST DRUHÁ:

JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ

(zřízených podle § 117 a  násl. zákona o obcích)

 

Čl. 19

Úvodní ustanovení

 

Jednací řád výborů upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů.

 

Čl. 20

Postavení výborů

(1) Zastupitelstvo zřizuje a zrušuje výbory v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l, a § 117 a násl. zákona o obcích.

(2) Výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích).

(3) Náplň činnosti finančního výboru a kontrolního výboru stanoví §119 zákona o obcích, náplň činnosti osadního výboru stanoví § 121 zákona o obcích. Ostatním výborům stanoví náplň činnosti a úkoly zastupitelstvo (§ 118 zákona o obcích).

(4) Výbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu (§ 118 odst. 1, zákona o obcích).

(5) Výbor se skládá z předsedy a dalších členů, které volí a odvolává zastupitelstvo. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen (§ 120 odst. 2 zákona o obcích). Členy výboru pro národnostní menšiny jsou zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru (§ 117 odst. 3 zákona o obcích). Výbor si ze svých členů může zvolit místopředsedu (místopředsedy).

(6) Počet členů výboru stanoví zastupitelstvo podle potřeby příslušného odvětví, ve kterém výbor vyvíjí svoji činnost, vždy má však min. 3 členy. Počet členů výboru je vždy lichý (§ 118, §119, §120 zákona o obcích).

(7) Funkce člena výboru zaniká:

a) ukončením hlasování ve druhý den voleb, popř. nových voleb do zastupitelstva obce,

b) okamžikem, ve kterém člen výboru oznámí na zasedání zastupitelstva, že ze své   funkce odstupuje,

c) písemným oznámením o odstoupení z funkce člena výboru, a to dnem, který člen výboru jako den odstoupení uvedl, jinak dnem, kdy bylo písemně oznámení o odstoupení doručeno orgánům obce nebo předsedovi výboru,

d) dnem následující po dni, ve kterém člen výboru oznámil na jednání výboru, že ze své funkce odstupuje; tato skutečnost se uvádí v zápisu z jednání výboru; předseda výboru o této skutečnosti informuje nejbližší zasedání zastupitelstva obce,

e) úmrtím člena výboru,        

f) odvoláním.

 

Čl. 21

Jednání výboru

(1) Výbor se schází podle potřeby.

(2) Výbor svolává předseda výboru, určuje místo, čas a pořad jednání výboru.

(3) Výbor jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové výboru, příp. úřad městyse.

(4) Jednání výboru je neveřejné.

(5) Jednání výboru se zúčastňují jeho členové. Jejich členství je nezastupitelné. Výbor si může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání výboru zúčastňují s hlasem poradním. O účasti přizvaných osob na jednání výboru rozhodují jeho členové hlasováním.

(6) Nemůže-li se člen výjimečně zúčastnit jednání výboru, oznámí předem předsedovi výboru důvody své nepřítomnosti, příp. své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování a jiný člen výboru nemůže za nepřítomného člena výboru hlasovat.

(7) Jednání výboru řídí jeho předseda. V jeho nepřítomnosti řídí výbor místopředseda, popř. i jiný člen výboru pověřený předsedou.

(8) O účasti na jednání výboru se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání výboru.

(9) O každém jednání se pořizuje zápis, který podepisuje ten, kdo jednání řídil. V zápisu se vždy uvede počet přítomných členů výboru, schválený program, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

(10) V případě, že výbor provádí kontrolu, o provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. (§ 119 odst. 4, 5 zákona o obcích).

(11) Nejpozději do 10 dnů po skončení jednání výboru musí být zápis a usnesení předány úřadu městyse.

 

 

Čl. 22

Usnesení výboru a hlasování

(1) Výbor je způsobilý se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

(2) Usnesení výboru je platné, pokud s ním vyslovila svůj souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru (§ 118 odst. 3 zákona o obcích).

(3) Usnesení, stanoviska a závěry výboru vyžádané k materiálům zastupitelstva se uvádějí jako příloha materiálu, příp. jsou předsedou výboru sdělena na zasedání zastupitelstva.

 

Čl. 23

Jiná ustanovení

(1) Výbory předkládají nejméně 1x za rok zastupitelstvu zprávu o své činnosti a to zpravidla písemně.

(2) V zájmu úspěšného plnění společných úkolů výbory vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost ve věcech společných pro více odvětví. Vyžaduje-li to zájem věcí, mohou výbory jednat společně a podávat zastupitelstvu společné zprávy, návrhy, stanoviska apod.

(3) Písemnosti vyhotovené výbory se označují v záhlaví názvem obce, uvedením zastupitelstva a názvem výboru, který písemnost vyhotovil (§ 111 zákona o obcích).

 

 

ČÁST TŘETÍ:

ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

Čl. 24

Závěrečná ustanovení

(1) Jednací řád zastupitelstva městyse a výborů zastupitelstva městyse schválilo zastupitelstvo usnesením č. 1.6 ze dne 14.11.2018 s účinností od 15.11. 2018.

(2) Zastupitelstvo zrušuje ke dni  14.11. 2018 stávající Jednací řád zastupitelstva obce.

 

 

V Chodové Plané dne: 15. listopadu 2018

 

 

………………………………..                                             …………..………………………

Luboš Hlačík – starosta                                     Ctirad Hirš - místostarosta

 

 

Příloha

(1) Adresáty pozvánek na zasedání zastupitelstva jsou:

a) členové zastupitelstva,

d) zástupci právnických osob, které obec založila nebo zřídila, o jejichž pozvání rozhodla rada nebo požádal člen zastupitelstva

 

(2) Adresáty materiálů pro zasedání zastupitelstva jsou:

a) členové zastupitelstva,

 

(3) Adresáty usnesení zastupitelstva jsou:

a) členové zastupitelstva,

d) všichni, kteří mají usnesení plnit nebo jsou v usnesení požádáni o součinnost a spolupráci.

 

Informace ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
31 1
2
2
1
3
1
4
1
5 6
1
7
1
8
2
9
1
10
1
11
1
12 13
2
14
1
15
2
16
1
17
2
18
2
19 20
4
21
2
22
2
23
3
24
2
25
1
26 27
2
28
3
29
2
30
1
1
1
2
1

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice