Menu

 

Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Jednací řád RM

MĚSTYS CHODOVÁ PLANÁ

2018

JEDNACÍ ŘÁD

Rady městyse Chodová Planá

Rada městyse Chodová Planá (dále jen „rada“) se usnesla dle § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o obcích“) na tomto svém jednacím řádu.

 

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1) Jednací řád rady upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění schválených usnesení jakož i další otázky.

2) O otázkách upravených tímto řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje rada v mezích zákona o obcích.

 

Čl. II.

Pravomoci rady

1) Rada je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon (§ 99).

2) Rada si vyhrazuje rozhodování ve věcech samostatné působnosti a přenesené působnosti především dle § 102 odst. 2 a 3 zákona o obcích.

3) Radě náleží rozhodování o ostatních záležitostech samostatné působnosti, které zastupitelstvu vyhrazeny nejsou nebo které si zastupitestvo nevyhradilo, tzv. zbytková působnost rady (§ 102 odst.3).

4) Je-li rada odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolená nová rada, vykonává dosavadní rada svou pravomoc až do zvolení nové rady (§ 102).

5) Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech podle § 102 odst. 2 a 3 zákona o obcích svěřit zcela nebo zčásti starostovi obce (§ 100).

6) Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů zastupitelstva obce pod 11 a na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, končí činnost rady obce uplynutím třicátého dne od uprázdnění mandátů v zastupitelstvu obce. Funkce rady vykonává v takovém případě zastupitelstvo obce, které může svěřit plnění některých úkolů rady starostovi (§ 100).

7) Jestliže v průběhu funkčního období přesáhne počet členů rady jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce, aniž počet jeho členů poklesl pod 11, plní rada nadále své funkce (§ 100).

 

Čl. III.

Složení rady

1) Radu tvoří starosta, místostarosta a další členové rady zvolení z řad členů  zastupitelstva obce. Rada pracuje v 5-ti členném složení.

2) Je-li starosta nebo místostarosta obce odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, přestává být členem rady (§ 99).                                                  

 

Čl. IV.

Svolání rady

1) Rada se schází dle potřeby, její schůze jsou neveřejné (§ 101). Členové rady jsou na zasedání pozváni osobně, písemně či telefonicky. Podklady pro projednávané body budou členům rady předloženy na jednání.

2) Jsou-li součástí programu jednání i grafické a názorné podklady, musí být při jednání Rady též k dispozici.

3) Zasedání rady svolává a zpravidla řídí starosta obce, v jeho nepřítomnosti místostarosta obce.

 

Čl. V.

Příprava jednání rady

1) Přípravu jednání rady a zpracování podkladů pro jednání rady, včetně jejího programu jednání zajišťuje starosta ve spolupráci s místostarostou městyse.

2) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad připravovaného jednání rady mají její členové, ostatní členové zastupitelstva obce, komise obce, úředníci úřadu, vedoucí řízených organizací, pokud se návrhy týkají rozvoje části obce a rozpočtu obce.

3) Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti rady mají občané starší 18 let a občané, kteří vlastní na území obce nemovitost. Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na zasedání rady obce nejpozději do 60 dnů.

4) Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům rady městyse komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

 

Čl. VI.

Účast členů rady na jednání

1) Členové rady jsou povinni zúčastňovat se každého zasedání rady, plnit úkoly, které mu tento orgán uložil, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jejich funkce. Jinak jsou povinni se omluvit starostovi obce s uvedením důvodu. Pozdní příchod či předčasný odchod z jednání omlouvá starosta.

2) Svoji účast na jednání stvrzují členové rady vlastnoručním podpisem do prezenční listiny.

3) Člen rady, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání rady. Rada rozhodne o tom, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti.

 

Čl. VII.

Pořad jednání rady

 Na zasedání rady obce jednat jen o věcech, které byly dány na pořad jednání a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví rada souhlas. Starosta seznámí s programem jednání při jeho zahájení, o něm či o námitkách proti němu rozhoduje rada hlasováním.

 

Čl. VIII.

Průběh jednání rady

1) Jednání rady jsou neveřejná.

2) Jednání rady krom jejích členů se mohou zúčastnit další členové zastupitelstva obce nebo jiné osoby, pokud jsou k jednání radou obce přizváni.  

3) Jednání rady řídí zpravidla starosta obce.   

4) Starosta obce řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.

5) V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání rady bylo řádně svoláno, konstatuje, zdali je rada usnášení schopná (přítomna její nadpoloviční většina), dá schválit pořad jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání a jaké námitky byly proti němu podány.

6) Zápis, proti kterému nebyly podány námitky se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich rada obce na nejbližší schůzi rady.

7) Úvodní slovo k hlavním zprávám má předkladatel zprávy.

8) Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zdvihnutím ruky v průběhu schůze.

9) K platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů rady obce.

10) Pokud v průběhu jednání nastane situace, která není upravena tímto jednacím řádem a obecně závaznými předpisy, rozhodne o způsobu jejich řešení hlasováním Rada městyse.

 

Čl. IX.

Ukončení zasedání rady

Předsedající prohlásí zasedání za skončené, jestliže byl pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, jestliže poklesne počet přítomných členů rady obce pod přítomnou nadpoloviční většinu nebo z jiných vážných důvodů. V těchto případech určí náhradní termín jejího konání.

 

 

Čl. X.

Organizačně technické záležitosti zasedání rady

1) O průběhu jednání rady se pořizuje zápis. Za vyhotovení zápisu zodpovídá úřad městyse. Ten také vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání.

2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

3) V zápise se vždy uvádí:

1. den a místo jednání

2. hodina zahájení a ukončení

3. případně doba přerušení jednání

4. počet přítomných členů rady obce

5. počet přítomných dalších osob při jednání

6. schválený pořad schůze rady obce

7. průběh a výsledek hlasování

8. přijatá usnesení

9. další skutečnosti, které by dle rozhodnutí členů rady obce měly být součástí  zápisu.

4) Zápis se vyhotovuje nejpozději do 7 dnů po skončení zasedání rady a podepisuje jej starosta spolu s místostarostou obce nebo jiným radním. Musí být uložen k nahlédnutí na úřadě městyse členům zastupitelstva obce.

5) Starosta obce zašle usnesení z jednání rady obce členům rady městyse, řediteli krajského úřadu Plzeňského kraje a Ministerstvu vnitra, pokud o něj tyto orgány požádají.

 

Čl. XI.

Zabezpečení a kontrola usnesení

1) Starosta obce pravidelně informuje radu o splnění přijatých usnesení.

2) Souhrnnou zprávu o jednání rady a o kontrole plnění přijatých usnesení projednává kontrolní výbor a předkládá ji zastupitelstvu obce.

 

Čl. XII.

 

1) Jednací řád projednala a schválila rada obce dne 03.12. 2018 usnesením č. 8.3.

2) Změny a doplňky nebo vydání nového Jednacího řádu rady schvaluje Rada městyse na svém zasedání.

3) Rada zrušuje k 3.12. 2018 stávající Jednací řád Rady městyse z roku 2015.

 

 

V Chodové Plané dne: 6.12. 2018

 

 

………………………………..                                         …………..………………………

  Luboš Hlačík – starosta                                                 Ctirad Hirš - místostarosta

 

 

 

Příloha

(1) Adresáty pozvánek na zasedání Rady jsou:

a) členové rady,

d) zástupci právnických osob, které obec založila nebo zřídila, o jejichž pozvání rozhodla rada nebo požádal člen zastupitelstva

 

(2) Adresáty materiálů pro zasedání rady jsou:

a) členové rady,

 

(3) Adresáty usnesení rady jsou:

a) členové rady,

d) všichni, kteří mají usnesení plnit nebo jsou v usnesení požádáni o součinnost a spolupráci.

 

Jednací řád ke stažení: Jednací řád městyse 2018

Informace ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2
1
3
1
4
1
5
1
6
2
7
1
8 9
2
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15 16
2
17
1
18
2
19
3
20
2
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
1
3
1
4
1

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice