Menu

 

Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Jednací řád KV

JEDNACÍ ŘÁD VÝBORŮ

(zřízených podle § 117 a  násl. zákona o obcích)
 
Článek 19
Úvodní ustanovení
 
Jednací řád výborů upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů.
 
Článek 20
Postavení výborů
(1) Zastupitelstvo zřizuje a zrušuje výbory v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l, a § 117 a násl. zákona o obcích.
(2) Výbor je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích).
(3) Náplň činnosti finančního výboru a kontrolního výboru stanoví §119 zákona o obcích, náplň činnosti osadního výboru stanoví § 121 zákona o obcích. Ostatním výborům stanoví náplň činnosti a úkoly zastupitelstvo (§ 118zákona o obcích).
(4) Výbory jsou ze své činnosti odpovědny zastupitelstvu (§ 118 odst.1zákona o obcích).
(5) Výbor se skládá z předsedy a dalších členů ,které volí a odvolává zastupitelstvo. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva; to neplatí jde-li o předsedu osadního výboru (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen (§ 120 odst. 2 zákona o obcích).Členy výboru pro národnostní menšiny jsou zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru (§ 117 odst. 3 zákona o obcích). Výbor si ze svých členů může zvolit místopředsedu (místopředsedy).
(6) Počet členů výboru stanoví zastupitelstvo podle potřeby příslušného odvětví, ve kterém výbor vyvíjí svoji činnost, vždy má však min. 3 členy. Počet členů výboru je vždy lichý (§ 118, §119, §120 zákona o obcích).
(7)Funkce člena výboru zaniká:
a) ukončením hlasování ve druhý den voleb, popř. nových voleb do zastupitelstva obce,
b) okamžikem, ve kterém člen výboru oznámí na zasedání zastupitelstva, že ze své   funkce odstupuje,
c) písemným oznámením o odstoupení z funkce člena výboru, a to dnem, který člen výboru jako den odstoupení uvedl, jinak dnem, kdy bylo písemně oznámení o odstoupení doručeno orgánům obce nebo předsedovi výboru,
d) dnem následující po dni, ve kterém člen výboru oznámil na jednání výboru, že ze své funkce odstupuje; tato skutečnost se uvádí v zápisu z jednání výboru; předseda výboru o této skutečnosti informuje nejbližší zasedání zastupitelstva obce,
e) úmrtím člena výboru,        
f) odvoláním.
 
Článek 21
Jednání výboru
(1) Výbor se schází podle potřeby.
(2) Výbor svolává předseda výboru určuje místo, čas a pořad jednání výboru.
(3) Výbor jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají členové výboru, příp. obecní úřad.
(4) Jednání výboru je neveřejné.
(5) Jednání výboru se zúčastňují jeho členové. Jejich členství je nezastupitelné. Výbor si může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání výboru zúčastňují s hlasem poradním. O účasti přizvaných osob na jednání výboru rozhodují jeho členové hlasováním.
(6) Nemůže-li se člen výjimečně zúčastnit jednání výboru, oznámí předem předsedovi výboru důvody své nepřítomnosti,příp. své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování a jiný člen výboru nemůže za nepřítomného člena výboru hlasovat.
(7) Jednání výboru řídí jeho předseda. V jeho nepřítomnosti řídí výbor místopředseda, popř. i jiný člen výboru pověřený předsedou.
(8) O účasti na jednání výboru se pořídí prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka. Prezenční listina tvoří přílohu zápisu z jednání výboru.
(9) O každém jednání se pořizuje zápis, který podepisuje ten, kdo jednání řídil. V zápisu se vždy uvede počet přítomných členů výboru, schválený program, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
(10) V případě, že výbor provádí kontrolu, o provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. (§ 119odst. 4,5zákona o obcích).
(11) Nejpozději do 10 dnů po skončení jednání výboru musí být zápis a usnesení předány obecnímu úřadu.
 
Článek 22
Usnesení výboru a hlasování
(1) Výbor je způsobilý se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
(2) Usnesení výboru je platné, pokud s ním vyslovila svůj souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru (§ 118 odst.3 zákona o obcích).
(3) Usnesení, stanoviska a závěry výboru vyžádané k materiálům zastupitelstva se uvádějí jako příloha materiálu, příp. jsou předsedou výboru sdělena na zasedání zastupitelstva.
 
Článek 23
Jiná ustanovení
(1) Výbory předkládají nejméně 1x za rok zastupitelstvu zprávu o své činnosti a to zpravidla písemně.
(2) V zájmu úspěšného plnění společných úkolů výbory vzájemně spolupracují, popř. koordinují svou činnost ve věcech společných pro více odvětví. Vyžaduje-li to zájem věcí, mohou výbory jednat společně a podávat zastupitelstvu společné zprávy, návrhy,stanoviska apod.
(3) Písemnosti vyhotovené výbory se označují v záhlaví názvem obce, uvedením
zastupitelstva a názvem výboru, který písemnost vyhotovil (§ 111 zákona o obcích).
 
 
ČÁST TŘETÍ: ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
 
Článek 24
Závěrečná ustanovení
(1) Jednací řád zastupitelstva městyse a výborů zastupitelstva městyse schválilo zastupitelstvo usnesením č. 1.6  dne 14.11.2018 s účinností od 15.11.2018.
(2) Zastupitelstvo zrušuje k 31.12.2010 stávající Jednací řád zastupitelstva obce.
 
 
V Chodové Plané dne: 15. listopadu 2018

Informace ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
2
29
2
30
2
31
1
1
1
2
1
3 4
1
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10 11
1
12
2
13
2
14
1
15
2
16
2
17 18
2
19
4
20
2
21
3
22
3
23
2
24 25
3
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice