Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

INFORMACE K VOLBÁM

 

Volby do  Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů

 

se budou konat na území  ČR ve dnech 7.-8. října 2016

 

Rozhodnutím prezidenta republiky, uveřejněném ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016 (částka 54), byly dne 6.5. 2016 vyhlášeny volby do  Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů.

Aktuální informace k volbám naleznete na internetových stránkách MV ČR (www.mvcr.cz) pod odkazem ,,Informační servis“ - ,,Volby“, nebo na internetových stránkách Plzeňského kraje (www.plzensky-kraj.cz) pod odkazem ,,Legislativa a vnitřní správa“ - ,,Volby, referendum“.

 

INFORMACE O VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Voličský průkaz vydává obecní úřad v místě trvalého bydliště voliče, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán.

O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to:

- osobně

- písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče

- v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslané prostřednictvím datové schránky

doručením nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30.09.2016 tomu, kdo stálý seznam vede, nebo osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. 05.10. 2016 do 16,00 hod.

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 22.09. 2016, osobě voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu anebo jej voliči zašle poštou.

Volby do Senátu Parlamentu ČR:

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby do Senátu Parlamentu ČR, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

Žádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možbné pouze osobně. Obecní úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb, tj. do 13.10. 2016 do 16,00 hod.