Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Formuláře a žádosti - místní poplatek za komunální odpady

Tiskopisy k daňovému řízení ve věcech místního poplatku za komunální odpady


Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vám poskytnou pracovníci evidence poplatku: správce poplatku: Vonešová Marie, dveře č. 6 - úřad městyse (základní informace naleznete zde).

Úplné znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Splatnost poplatku: do 30. 1. každého kalendářního roku. Platba pro rok 2018 činí: 500 Kč na osobu nebo nemovitost.

Číslo účtu: 1980728359/0800, Váš variabilní symbol pro platbu  zadáte číslem popisným nebo evidenčním +1340. Upozornění: Každá osoba/nemovitost má svůj samostatný variabilní symbol.

 

Nejčastější dotazy:

Proč mám třídit, stejně to nemá vliv na výši poplatku?

Třídění odpadu je nejen povinností vyplývající ze zákona o odpadech, ale zejména spočívá v nastavených osobních hodnotách každého jednoho z nás, v naší ekologické výchově a odpovědnosti k životnímu prostředí, ve kterém žijeme. Nemělo by být motivováno finančním profitem nebo úlevami. Nicméně sazba místního poplatku zohledňuje míru třídění, a to tak, že pokud se bude třídit, náklady na sběr a svoz netříděného odpadu klesnou a tudíž i celková sazba poplatku.

Odklad a splátky?

Je důležité, aby k 30.01. běžného roku byl poplatek uhrazen  alespoň v poloviční výši a k datu 31.07. běžného roku ve výši plné.  Po tomto datu může správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho trojnásobek. Chcete-li řešit dluh žádostí o odklad či o splátky, pak vezměte na vědomí, že je v každém případě nutné projednat předem možnosti odkladu či splátek se zaměstnanci správce poplatku, kteří Vám rádi při řešení Vaší situace pomohou.

Platí studenti?

Nárok na poskytnutí osvobození je nutné doložit potvrzením o pobytu studenta nikoliv na internátě ale v pronajatém bytě, kde je v nájemní smlouvě uvedena platba za svoz odpadů. V případě ukončení studia má student povinnost tuto skutečnost nahlásit do 15 dní správci poplatku.

Přijde mi složenka, abych věděl kolik a kdy mám platit? Přijde upomínka, v případě, že nezaplatím ve lhůtě?

Poplatek je splatný bez vyměření a lhůta splatnosti jednorázová k 30.1. a 31.07. daného roku.

Složenky jsou k dispozici na ÚM, zasílány do schránek nejsou a nebudou. Složenkami platí každým rokem méně poplatníků, zřejmě i z toho důvodu, že jde o nejvíce zpoplatněný způsob úhrady. Poměrné částky si každý poplatník musí vypočítat sám, případně se informovat prostřednictvím kontaktů u správce poplatku.

Správce poplatku může zvýšit včas neuhrazený poplatek až na jeho trojnásobek. Rozhodně se nevyplatí vyčkávat, zda budou zasílány upomínky, může se stát, že zaslán bude přímo platební výměr nebo bude vyměřeno hromadným předpisným seznamem i se zvýšením a poplatníkovi se jeho zapomnětlivost prodraží ještě o exekuční náklady, protože daňová exekuce následuje v rychlém časovém sledu po vyměření.

Nezdržuji se v Chodové Plané, musím platit?

Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku. Je rozhodnutím každého z nás, kde budeme mít trvalý pobyt. Pro osoby zdržující se na území České republiky mimo Chodovou Planou, se mohou s informacemi o změně trvalého pobytu obrátit na správce poplatku.

Poplatníci, kteří se zdržují souvisle více než půl roku v zahraničí, mohou požádat o prominutí poplatku. Pobyt musejí doložit dokladem (pracovní povolení, odhlášení se ze zdravotního pojištění v ČR, povoleným pobytem v zahraničí apod.). Další osvobození a úlevy jsou uvedeny v OZV č. 3/2015 čl. 6.

Bydlím na úřední adrese, musím platit?

ANO musíte, obecně závazná vyhláška nezbavuje osoby bez přístřeší povinnosti hradit poplatek za odpady. I osoby, které jsou trvale hlášeny na evidenční adrese, mají trvalý pobyt v obci a současně zde produkují svůj odpad, čímž je povinnost platit poplatek za odpady logická.

 

Formuláře a vzory žádostí

Registrace k místnímu poplatku za komunální odpad - fyzická osoba (změny poplatníků, plátců, způsobu plateb)

Registrace k místnímu poplatku za komunální odpad - cizí státní příslušník při pobytu v ČR nad 90 dní

Registrace k místnímu poplatku za komunální odpad - nemovitost bez trvale hlášené osoby

Žádost o snížení nebo prominutí poplatku

Žádost o posečkání dluhu nebo povolení splátek

Žádost o vrácení přeplatku 

Čestné prohlášení pobyt mimo území ČR