Menu

 

Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Poskytnutí informace pro voliče v době pro konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024

Poskytnutí informace pro voliče

Poskytnutí informace pro voliče v době pro konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 7. a 8. června 2024

 

 

Volič, který nemůže nebo se nebude nacházet v době konání voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu v Chodové Plané, si může požádat o vydání voličského průkazu. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče      ( tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to

  1. osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť Úřad městyse Chodová Planá o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam. O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. června 2024 do 16:00 hodin nebo
  2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 31. května 2024 Úřadu městyse Chodová Planá. 

Podání může být učiněno v této formě:

  • žádosti v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
  • žádost v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
  • žádost v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Chodové Plané žádat na Úřadu městyse v Chodové Plané, Pohraniční stráže 129, (1.patro, kancelář č. 7- matrika/EO).

Písemná podání se zasílají na adresu: Úřad městyse Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá, nebo na ID datové schránky: sefb3dc. (Městys Chodová Planá).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

 

Datum vložení: 26. 4. 2024 10:15
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2024 10:15
Autor: Správce Webu

Informace ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice