Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.

Zámek

Velký neorenesanční zámek byl vystavěn v letech 1902 – 1904 podle bohaté projekční
dokumentace vídeňského architekta R. Feldschareka, který je dosud uložen ve žlutickém
archivu. Stavbu provedl plánský architekt Thomas Thurner. Severně a severovýchodně od 
tohoto okázalého sídla byl již dříve založen tzv. velký park, do něhož byl zapojen starý
židovský hřbitov a řada drobných romantických staveb, včetně malé zříceniny. Všechny tyto stavby však v průběhu 20. stol. zanikly.
Objekt nového zámku je dnes veřejnosti nepřístupný
.

fotogalerie

Zámecký park

Chodovoplánský hrabě Hans Ernst von Berchem-Haimhausen převzal panství po smrti
hraběte Kajetána von Berchem-Haimhausena (* 17. července 1863) a provedl v Chodové
Plané mnoho změn. Jednou z nich bylo vybudování zámeckého parku. Po převzetí panství
hrabě Hans Ernst začal odkupovat pole a louky od sedláku západně od obce, aby zde založil
velkolepý zámecký park. S budováním parku se začalo 13. září 1866 podle plánu známého
mnichovského architekta EFFNERA. Realizací zámeckého parku byl pověřen zámecký
zahradník DÜMLEIN.Rozloha parku byla 47 hektarů.

Uprostřed parku je středověký židovský hřbitov, k jehož zrušení se nenechali Židé pohnout ani nabídkou vysoké ceny. V parku zřídil hrabě tehdy moderní observator s mnoha přístroji (již zanikla) a vysadil nádherné dubové a kaštanové aleje na západě obce. Tyto úpravy navazovaly na starší úpravy z 1.pol. 19. století. Mezi ně patřila oblíbená restaurace s astronomickou observatoří Kellerberg z roku 1839 v blízkosti pivovaru. Dále tu stávaly vysoké novoromantické hradby v místech židovského hřbitova, rybníčky v údolích sloužících k vyjíždkám na lodkách. Tyto atrakce zanikly při budování zámeckého parku v roce 1866. 

Když vznikl v roce 1906 pseudobarokní zámek, vídenský architekt R. Feldscharek upravil park na anglický park tak, aby byl soustředěn ve směru na nový zámek. Park na mírně svažitém terénu měl na konci velký neudržovaný Kostelní rybník. Vetší palouky se tu střídaly s menšími skupinami starších dřevin. Zde bývala socha Diany a pseudoklasicistní vázy.

V roce 1950 byl zámek obsazen plánskou rotou Pohraniční stráže a brzy na to byla jižní část parku uzavřena jako vojenský prostor. Vojenský útvar zde zůstal do roku1990. Střední část parku byla zařazena do areálu pivovaru s dominující pseudorománskou budovou. Zbytek parku byl vyhlášen jako veřejná zeleň a v severní části parku byla umístěna mateřská škola, školní družina a sportovní hřiště.

Po roce 1990 se jednoznacně vysoko hodnotil zdejší zámecký park. Jeho krajinně ekologický význam je nejen v rámci obce, ale i regionálně, tj. v pásu od Anenských rybníků až k lesům u Trstenic. Jde o park přírodně krajinářského charakteru s členitým reliéfem. Několik mírných pahorků je odděleno údolíčky s potoky. Zatímco jižní i severní část parku má souvislé stromové porosty, střed parku tvoří volné skupiny, rady a aleje stromu s rozsáhlými lučními plochami.

Park po druhé světové válce přerostl četnými křovinami a mladými stromy z náletu. Na 
jihozápadním okraji parku nad potokem, byl kdysi vysazen z okrasných důvodů bolševník
velkolepý, který se stal později obtížným plevelem. Zahradní architekt HEIKE uváděl
v zámeckém parku 17 druhu jehličnanů a 61 listnáčů.

Dendrologické zajímavosti
V druhovém složení převažují domácí dřeviny. Z listnatých tvoří souvislé porosty buk lesní
(Fagus silvatica), dub zimní a letní (Quercus petraea), javor mleč a klen (Acer platanoides apseudoplatanus) a lípa malolistá (Tilia platyphyllos). V parku je dnes mnoho mohutných
jedincu. Jedná se o habr (Carpinus betulus), dub červený a bahenní (Quercus rubra a 
palustris), bříza bělokorá (Betula alba), vrba bílá, jíva, jírovec maďal, olše, jasan ztepilý a 
ostatní listnáče. Z jehličnanů se zde nachází douglaska tisolistá (Paeudotsaga taxifolia),
borovice lesní (Pinus silvestris), borovice černá (Pinus nigra), borovice vejmutovka (Pinus
strobus), jedle bělokorá (Abies alba), modřín evropský (Larix decidua) a smrk ztepilý (Plcea excelsa). Z běžných parkových druhů se zde nachází tis obecný (Taxus baceala), několik druhů cypřišků, zerav západní (Thuja erientalis) a další.
fotogalerie
Starý židovský hřbitov

Židovský hřbitov nechal na pahorku za obcí založit údajně hrabě Cajetan von Berchem-
Haimhausen kolem roku 1686, kdy se do Chodové Plané uchýlili židé vyhnaní z nedaleké
Plané. Po postavení nového zámku na začátku 20. Století se hřbitov ocitl uvnitř velkého
anglického parku. Objevují se rovněž názory, že hřbitov vznikl již v 15. století. Hřbitov byl
obehnán v 19. Století romantizující zdí v maurském stylu napodobující umělou zříceninu.
Dochované náhrobky pocházejí ze 17. až 19. století. V roce 1890 byl založen nový židovský hřbitov a na starém se poté přestalo pohřbívat.
Nástup nacismu v roce 1938 znamenal konec židovského osídlení a počátek devastace
hřbitova. Část starého hřbitova byla poškozena při vedení kanalizace. Historické židovské
náhrobky jsou nápadné svými symboly a výzdobou. Jedná se o malá plastická vyobrazení,
v horní části náhrobků. Bývají to symboly starožidovských rodů a pokolení - žehnající ruce na hrobech kněžského rodu kohanitů, konvice s mísou na hrobech z levitů, dále znamení
symbolizující zaměstnání zemřelého jako mohelský nůž či kniha, anebo zvířata, která
představují jméno zemřelého – lev, jelen, ryby či ptáci. V Chodové Plané je velmi výrazný
náhrobek Šmuela (Samuela) Löwyho s figurou ležícího lva, který se nachází v horní části
hřbitova.
Nápisy na náhrobcích bývaly psány pouze hebrejsky. Od poloviny 19. století se začínají
objevovat dvojjazyčné hebrejsko-německé. V této době se také stále více židovských
náhrobků přizpůsobuje běžným typům náhrobních kamenů na křesťanských hřbitovech.
Starý židovský hřbitov opravila a zdokumentovala v letech 2001 – 2003 obec Chodová Planá ve spolupráci s německou organizací Aktion Sühnezeichen-Ost.

 

fotogalerie  

Regent

Rybník byl založen v roce 1479. Leží v nadmořské výšce 522 m.n.m., rozloha vodní plochy je 50 ha. Hráz je vysoká 5,6 m a je 310 m dlouhá. Maximální hloubka je 3,2 m.

fotogalerie

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka