Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zákon o střetu zájmů
Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
  • jiných vykonávaných činnostech,
  • majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
  • příjmech, darech a závazcích.
Veřejnými funkcionáři jsou:

1. členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

2. členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,

3. vedoucí zaměstnanci města podílející se na výkonu správních činností zařazení do městského úřadu.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.
Registr oznámení
Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemník úřadu městyse. Registr je veden v písemné a elektronické podobě.
Nahlížení do registru
Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Lze nahlížet do registru v písemné nebo elektronické podobě.
Žádost o náhlédnutí do registru zde ke stažení
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově úřadu městyse Chodová Planá v podatelně či starosty městyse– dveře č. 9 
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením osoby, která nahlížela do registru, předmětu dotazu a data a času poskytnutí informace.
 
Kontakt: Úřad městyse
tel. 374798464


e-mail: mestys@chodovaplana.cz
 
Nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově úřadu městyse Chodová Planá, Pohraniční stráže 129.
 
Nahlížení do registru v elektronické podobě
Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné na přidělené internetové adrese s přístupovým kódem a přihlášením přiděleným uživatelským jménem a přístupovým heslem. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu). Internetová adresa pro vstup do elektronického registru může být žadateli na základě jeho žádosti zaslána též na jeho e-mailovou adresu.
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách oznámení nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.
Na základě přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla lze nahlížet do registru v elektronické podobě po dobu 24 hodin od prvního přístupu do registru.