Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

popelnice

Co je to odpad?

Odpad je movitá věc, která se stala pro vlastníka nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit …(citace zákona)

Co bychom s odpady neměli dělat ?

 

 • Nespalovat odpad v kotlích, kamnech a na ohništích. Jejich spalováním vznikají jedy, které následně dýcháme.
 • Neukládat popel z uhlí do zahrádek, protožel obsahuje škodlivé látky, které se následně dostávají do potravinového řetězce a nadále se dostávají do podzemních vod.
 • Neskladovat odpad volně kdekoliv v  přírodě.

 

Městys Chodová Planá zajišťuje likvidaci odpadů prostřednictvím svozových  společností:

EKODEPON s.r.o. Černošín :

 • Svoz komunálního odpadu v nádobách
 • Mobilní sběr nebezpečných odpadů
 • Likvidace nebezpečných odpadů (vždy 2x ročně - jarní a podzimní svoz v osadách)
 • provozování sběrného dvora v areálu společnosti Chodovka a.s.

Prostřednictvím této společnosti lze zakoupit i odpadní nádoby

Objem provedení barva stav prodej
         
60 plastová na kolečkách hnědá nové 720 Kč
110 pozink.zesílená zinková nové 820 Kč
110 plastová kulatá černá použité 400 Kč
120 plastová na kolečkách černá nové 700 Kč
240 plastová na kolečkách zelená použité 600 Kč
240 plastová na kolečkách zelená nové 950 Kč
1100 plastová na podvozku černá nové 7 500 Kč
1100 pozinková na podvozku zinková nové 11 500 Kč
  ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH - jsou orientační

Kontakt

IGRO s.r.o. Tachov

 • sběr tříděného komunálního odpad ve speciálních sběrových nádobách
 • separovaný odpad: černá – směsný komunální odpad, modrá – papír, žlutá – plasty, zelená – sklo

Kontakt

Umístění nádob v městysi

Svozové dny sběrných nádob

 

Kontejnery na oděvy, obuv a hračky

V rámci ochrany životního prostředí se městys Chodová Planá zapojil do programu recyklace sesbíraných oděvů, obuvi a hraček a prostřednictvím společnosti REVENGE a.s., která servis spojený s vyprazdňováním, úklidem a odvozem sesbíraného odpadního materiálu zajišťuje, budou v obci umístěny kontejnery na tento odpad. Budete tedy moci výše uvedený nepotřebný materiál ukládat do těchto sběrných nádob. Výše uvedená společnost 96% těchto odpadů recykluje a následně obchodně realizuje pro použití v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu a částečně z výtěžku podporuje činnost neziskových a charitativních organizací.

Nádoby jsou umístěny na sídlišti Lučina a v ulici Pohraniční stráže.

 

Provoz sběrného dvora

Městys v rámci podpory třídění odpadů v obci zajistil pro každou domácnost, která zaplatí poplatek za odpady - speciální sadu tří tašek na třídění.

tašky

Praktické plastové tašky tří barev na třídění plastů, papíru a skla se dají navzájem spojit suchým zipem. Odpad tak můžete třídit přímo doma do těchto tašek a poté jejich obsah jen vysypat do kontejneru stejné barvy. Věříme, že barevné tašky vás budou motivovat k aktivnějšímu přístupu při třídění odpadů a povedou ke zvýšení množství, kvality a čistoty vytříděných odpadů . Vyzvednout si je můžete v úřední hodiny v pokladně úřadu městyse.

 
 
 

KOMPOSTÉRY PRO OBČANY
 
Městys Chodová Planá nabízí občanům využívání kompostérů na základě smlouvy o zápůjčce za níže uvedených podmínek:
 

 PODMÍNKY PŘIDĚLOVÁNÍ KOMPOSTÉRŮ NA BIOODPAD

Městys Chodová Planá získal  od SOČ Černošín 30 ks zahradních kompostérů  o objemu 600 litrů a 30 ks o objemu 900 litrů . Trvale bydlící obyvatelé městyse Chodová Planá nebo občané, kteří v katastrálním území městyse vlastní nemovitost určenou k rekreaci či pozemek (vztahuje se i k pronájmu) mohou požádat o zapůjčení kompostérů na dobu 5 let zdarma na základě smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí doby výpůjčky přejdou kompostéry bezplatně do vlastnictví vypůjčitele.

 

Pravidla přidělování a zapůjčení kompostérů 

 • Přidělení kompostéru je podmíněno podpisem smlouvy o výpůjčce, kde bude uveden závazek, že občan bude kompostér užívat jen ke kompostování bioodpadu a že o něj bude pečovat s péčí řádného hospodáře. Kompostéry budou poskytovány zájemcům na základě smlouvy o výpůjčce bezplatně.
 • Občan je vlastníkem pozemku v katastrech Chodová Planá, na kterém bude kompostér umístěn, popř. pozemek užívá na základě nájemní smlouvy a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí
 • O předání kompostéru bude sepsán zápis a občan obdrží pokyny k používání kompostéru
 • Kompostér bude využíván výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z domácností a zahrad v souladu se zásadami správného kompostování po celou dobu zápůjčky
 • Vytvořený kompost nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití
 • Občan bude kompostér vhodnou formou chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost tyto události bez zbytečného odkladu hlásit městysi Chodová Planá
 • Městys Chodová Planá je po předchozím upozornění oprávněn požadovat přístup ke kompostéru za účelem kontroly jeho řádného užívání
 • Doba zápůjčky je stanovena na 5 let
 • Kompostér je zapůjčen zdarma
 • Pořadí přidělování kompostérů občanům bude stanoveno na základě termínu doručení řádně vyplněné a podepsané ,,Žádosti o kompostér" na podatelnu městyse Chodová Planá. Žádosti lze podávat od 08.09. 2017 do vyčerpání zásob. Pro přidělení kompostérů nevzniká žadateli právní nárok.
 • Na kompostéry podle těchto pravidel není dovoleno uzavírat podnájemní smlouvy a ani není dovoleno kompostér předávat do užívání třetí osobě.
 • Pokud bude v době plnění předmětu smlouvy zjištěna vada kompostéru, která brání jeho užívání v souladu se smlouvou, zavazuje se vypůjčitel tuto skutečnost oznámit neprodleně půjčiteli, který zajistí jeho reklamaci.
 • V případě rozbití nebo odcizení kompostéru na bioodpad nevzniká nárok na získání nového kompostéru nebo finanční náhradu. O odcizení nebo rozbití kompostéru je vypůjčitel povinen obec bezodkladně informovat. V případě zničení nedbalostí nahrazuje žadatel kompostér ze svého. V případě odcizení kompostéru je povinen toto oznámit na Policii ČR.
 • Kompostér nebude poskytnut osobě, která má vůči obci neuhrazený jakýkoliv finanční nebo jiný závazek po termínu splatnosti.
 • Zájemci o kompostér na bioodpad mohou podat žádost na úřadě městyse Chodová Planá, osobně na podatelně nebo elektronicky e-mailem mestys@chodovaplana.cz Pravidla budou zveřejněna na internetových stránkách obce včetně  ,,Žádosti o poskytnutí domácího kompostéru.“
 • Žádost o přidělení kompostéru na bioodpad musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu vč. čísla popisného, číslo parcely a katastrální území příslušného pozemku, kde bude kompostér umístěn viz. formulář „Žádost o kompostér“, který je přílohou těchto pravidel. Pokud nebudou v žádosti o koupi dotovaného kompostéru vyplněny všechny položky a kolonky (s výjimkou podpisu u žádostí podaných elektronicky) nebude žádost akceptována a žadatel bude vyzván k doplnění.
 • Uzavírání smluv a následný výdej kompostérů oprávněným žadatelům bude zahájen 15.09.2017.
 • Kompostéry budou vydávány v areálu CHODOVKA a.s.

   

  V Chodové Plané 08.09.2017                                        Ctirad Hirš- starosta

 

Dokumenty ke stažení:

Žádost o poskytnutí kompostéru (.doc)

Smlouva o výpůjčce kompostéry Chodová Planá (.doc)

Instrukce pro kompostování

Návod k sestavení kompostéru (pdf)